چالش های رویاروی تولید بذر گواهی شده گیاهان دارویی در ایران

براساس مفاد بخش اول آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال، گواهي تأييد مطابقت كيفيت و سلامت بذر، نهال يا مواد رويشي قابل تكثير با استانداردهاي ملي توسط مؤسسه است و نیز رقم به گروهي از گياهان كه در پائين‌ترين رده شناخته شده گياه‌شناسي بوده و داراي يكنواختي كافي، پايداري صفات و متمايز از گروه‌هاي مشابه ديگر باشند. همچنین ثبت تأييد حق مالكيت معنوي و اعطاي امتياز انحصاري بهره‌برداري اقتصادي به اصلاح‌كننده رقم است و براساس مفاد ماده 3 قانون ثبت ارقام گياهي و كنترل و گواهي بذر و نهال درصورت جديد بودن ارقام گياهي جديد و يكنواختی ژنتيكي و ظاهري ارقام جديد گياهي و ثابت ماندن خصوصيات رقم در سال‌هاي توليد و تكثير بذر ارقام جديد گياهي ثبت مي‌شوند.

همچنین طبق تبصره 1 ماده 3 همین قانون ذخاير ژنتيك گياهي اصلاح نشده و وحشي به عنوان ذخاير ملي تلقي گرديده و ثبت آنها تحت نام بخش‌هاي غيردولتي مجاز نمي‌باشد. ثبت اين گونه ذخاير براساس تقاضاي دستگاه‌هاي دولتي تحت نام دولت جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. مفاد مـاده 2 آیین نامه ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی کشور نیز بیان می ­دارد که درخواسـت ثبـت ذخائر ژنتيکـي گیاهی و ارقـام بومي و محلی کشور فقط توسط بانک ژن گياهي ملي ايران انجام مي­ گيرد. ازاین رو و با استناد به مفاد این قانون و مقررات مربوطه، برای ثبت و تجاری­ سازی و تکثیر و تولید بذر گواهی شده گیاهان دارویی ضروری است ارقام جدید این گیاهان اصلاح و معرفی گردند تا ثبت و تجاری­ سازی و تکثیر و تولید تجاری بذور این گیاهان امکانپذیر گردد.

همچنین فرآیند گواهی این بذور مستلزم ایجاد استانداردهای بین­ المللی یا ملی آزمون استاندارد و استانداردهای ملی مزرعه و آزمایشگاهی گواهی بذور گیاهان دارویی است که استانداردهای بین المللی آزمون­های استاندارد گواهی بذور برخی از گیاهان دارویی بومی ایران وجود ندارد و تنها برای تعدادی از گیاهان داروئی مهم کشور استانداردهای ملی مزرعه و آزمایشگاهی گواهی بذر تدوین شده ­اند.

لذا، اصلاح و معرفی ارقام جدید گیاهان دارویی و نیز تدوین استانداردهای بین­ المللی آزمون­ های استاندارد گواهی و استانداردهای ملی مزرعه و آزمایشگاهی گواهی بذر برای بذور این گیاهان از مهم ترین چالش­ های رویاروی تولید بذر گواهی شده گیاهان دارویی در ایران محسوب می­ گردند.

زمان و مکان برگزاری

پنج شنبه 12 آبان 1401، ساعت 16 الی 18، تهران، مصلی امام خمینی.

مسئول پنل

انجمن علمی بذر ایران

دکتر آیدین حمیدی

رییس هیئت مدیره انجمن علمی بذر ایران

اعضای پنل

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مهندس صمد مبصر

معاون کنترل و گواهی بذر

موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر فرهاد خیری

معاون شناسائی و ثبت ارقام گیاهی

جهاددانشگاهی

دکتر محمدرضا دهقانی مشکانی

پژوهشکده گیاهان دارویی

دانشگاه تهران

دکتر الیاس سلطانی

عضو هیات علمی

شرکت پاکان بذر اصفهان

مهندس سید مجتبی مدرس هاشمی

مدیر عامل

شرکت کشت و فرآوری زردبند

مهندس مهرداد نظری

مدیر عامل

ارسال پیشنهادات