جشنواره

ترویج علمی داروهای گیاهی، هزینه‌ی بخش سلامت و درمان کشور را به شدت کاهش می‌دهد.

تغییر رویکرد جامعه پزشکی کشور نسبت به استفاده گسترده‌تر از محصولات صنعت گیاهان دارویی، می‌تواند به‌صورت جدی هزینه‌های سربار بخش سلامت و درمان کشور را کاهش دهد. انجام مطالعات تطبیقی و پروژه‌های علمی ـ عملی، راهکار تحقق این مهم است.

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی فناوری ریاستجمهوری، در گفتگو با ستاد خبری ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب سنتی، تأکید کرد: «یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنجیرهی ارزش گیاهان دارویی، بحث توسعه‌ی بازارهای محصولات این حوزه است. از جمله موانعی که در مسیر این توسعه وجود دارد، آن است که متخصصان کشور و جامعهی پزشکی، هنوز رغبت زیادی به بهرهگیری از داروهای گیاهی، به‌عنوان جایگزین بخشی از داروهای صنعتی و شیمایی ندارند. این در حالی است که خود مردم به نسبت، رویکرد بهتری به استفاده از طب سنتی و گیاهان دارویی دارند و قرارگرفتن هدفمند محصولات این بخش در نسخهی پزشکان میتواند به‌صورت جدی هزینههای بخش سلامت و درمان کشور را کاهش دهد».

دکتر مهدی سیف سهندی، انجام مطالعات تطبیقی و پژوهشهای علمی ـ عملی را راهکار تغییر این روند معرفی کرد و افزود: «جامعهی پزشکی کشور، دربردارندهی افرادی متخصص و آگاه است که تعهد بالایی نسبت به حرفه و کار خویش دارند. ازاین‌رو برای قانعسازی این عزیزان به‌منظور بهرهمندی بیشتر از گیاهان دارویی، باید مطالعات تطبیقی گستردهای صورت گیرد و از مسیر تحقیقات علمی، نتایج و اثربخشی عملی گیاهان دارویی در حوزه درمان مشخص شود. بدین شکل جامعه پزشکی نیز با استناد به این مطالعات و تحقیقات، در سطح گستردهتری از داروهایی گیاهی برای درمان مردم استفاده خواهد کرد. ازاین‌رو، باتوجه‌به هزینهی تمام‌شده‌ی کمتر گیاهان دارویی، مردم هم فشار مالی کمتری را در این بخش متحمل میشوند».

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، فرهنگسازی در ارتباط با عامهی مردم را دیگر رویکرد اثربخش در حوزه توسعه بازار گیاهان دارویی معرفی کرد و گفت: «فرهنگسازی در حوزه تغذیه سالم و متکی به فرآوردههای طبیعی و همچنین فرهنگ‌سازی درباره اهمیت و اثربخشی گیاهان دارویی با مخاطب عام نیز میتواند گام مؤثری در مسیر توسعه‌ی بازارهای هدف صنعت گیاهان دارویی و طب سنتی باشد. در همین راستا، ما در ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب سنتی، بخشی را با عنوان بخش کودک راهاندازی کردهایم که در قالب این بخش، کودکان و خانوادهها، از مسیر مشارکت در بازیهایی خلاقانه، با تغذیه سالم، گیاهان دارویی و طب سنتی بیشتر آشنا میشوند».

دکتر سیف سهندی، ورود به بازارهای جهانی را دیگر محور و سیاست ستاد توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی برای توسعه بازار صنعت گیاهان دارویی و فرآوردههای طبیعی معرفی کرد و افزود: «با ایجاد پاویون بینالمللی در ششمین دوره نمایشگاه گیاهان دارویی، برنامهریزیهای کاربردی گستردهای را برای ورود مؤثر محصولات کیفی شرکتهای داخلی به بازارهای جهانی انجام داده‌ایم. طبق رایزنیها و هماهنگیهای به‌عمل‌آمده، امسال بالغ بر صد تاجر، بازرگان و هیئت تجاری از کشورهای مختلف مثل عراق، سوریه، روسیه، ترکیه، صربستان و عمان از نمایشگاه بازدید میکنند و با توانمندیهای کشورمان و تنوع محصولات صنعت گیاهان دارویی و فرآوردههای طبیعی آشنا میشوند».

وی تأکید کرد تمام بسترهای لازم و حمایتهای احتمالی برای انعقاد قرارداد با مهمانان خارجی و صادرات محصولات داخلی، پیشبینی شده است.

ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآوردههای طبیعی و طب سنتی، از دهم تا سیزدهم آبانماه، در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.