جشنواره

زنجیره‌ی ارزش صنعت گیاهان دارویی، در بخش‌های مختلف نیازمند اصلاحات ساختاری است

دکتر مهدی سیف سهندی با توصیف ویژگی‌ها و قابلیت‌های برجسته‌ و خاص صنعت گیاهان دارویی در کشور، رشد پرشتاب این صنعت و دستیابی آن به جایگاهی ویژه و برجسته در اقتصاد و سلامت کشور را نیازمند اعمال اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش دانست.

به گزارش ستاد خبری ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، دکتر سیف سهندی با توصیف بخشهای مهم زنجیرهی ارزش در صنعت گیاهان دارویی، گفت: «زنجیره‌ی ارزش گیاهان دارویی از مرحله کشاورزی و برداشت محصول تا صنایع فراوری و تولید محصولات نهایی و همچنین فروش و بازاریابی را شامل میشود. در تمامی این بخشها ما میتوانیم با اعمال برخی اصلاحات ساختاری، رشد این صنعت و دستیابی آن به بازارهای بینالمللی را تسریع کنیم».

دکتر سیف سهندی در توصیف اصلاحات موردنیاز در بخش کشاورزی گفت: «اولین و شاید مهم‌ترین تغییری که در این حوزه باید انجام شود، کاهش برداشت از سطح منابع طبیعی و توسعه مزارع صنعتی و بزرگ است. در این راستا حتی میتوانیم کشاورزیهای خرد را نیز با یکدیگر ترکیب و در قالب کشاورزیهای صنعتی، بکار گیریم. بدین شکل از یک سو، گام مؤثری در راستای حفاظت از محیط‌زیست و تنوع گیاهی کشور برداشتهایم و از سوی دیگر خود دستاندرکاران و عوامل نیز به مزایای بسیار ارزندهای دست خواهند یافت».

به گفته وی امکان فروش محصولات خام کشاورزی با قیمت عادلانه و حذف واسطه‌گری در این عرصه و بهبود شرایط لجستیکی، انبارداری، بهرهگیری از سردخانهها و تولید کیفی نهادهها، از جمله فواید صنعتی‌شدن بخش کشاورزی در حوزه گیاهان دارویی است.

دکتر سیف سهندی در توصیف اصلاحات ساختاری در بخش صنایع نیز گفت: «در این بخش نیز ما باید از مسیر تشویق و بهکارگیری دانش نخبگان و شرکتهای دانشبنیان و همچنین جذب سرمایه، اقدام به تجاریسازی ایدههای فناورانه کنیم تا از یک سو، کمتر نسبت به خامفروشی گیاهان دارویی اقدام کنیم و از سوی دیگر بهرهوری صنایع در بخشهایی مثل عصارهگیری، خالص‌سازی و تولید محصولات فراوری شده را افزایش دهیم. بدین شکل قیمت تمام‌شده‌ی تولیدی محصولات این بخش کاهش و حاشیه سود آن به‌شدت ارتقا مییابد. ضمن اینکه با تولید محصولات فناورانه کیفی که مطابق با خواست و استانداردهای کشورهای مقصد است، میتوانیم در عرصه توسعه صادرات نیز گام مؤثری برداریم».

دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌ گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری تأکید کرد: «ما در حوزه تولید محصولات گیاهی به‌واسطه شرایط اقلیمی کشور، از موقعیت و امتیازات برجستهای برخوردار هستیم. به‌طوری‌که جز هند و چین، کمتر رقیبی در این حوزه داریم. ضمن اینکه به‌واسطه آنکه برخی از گیاهان دارویی فقط در ایران رشد میکنند، در حوزه تولید مواد خام در صنعت گیاهان دارویی، دارای جایگاه خاصی هستیم. اما رویکرد ما باید به‌صورت جدی، به سمت فروش محصولات فراوری شده تغییر کند. چراکه این شیوه از صادرات، ارزش‌افزوده و ارزآوری بیشتری دارد و میتواند زمینهساز خلق ثروت برای کشور باشد».

به گفتهی دکتر سیف سهندی، در ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، برنامهریزی‌های خوبی برای برگزاری نشست‌های متعدد آسیبشناسی و تخصصی خصوصاً با رویکرد برطرف‌سازی موانع و اعمال اصلاحات ساختاری در صنعت صورت‌گرفته است. در این نشست‌ها، نخبگان و دستاندرکاران صنعت در بخش خصوصی در تعامل با کارشناسان و محققان، به بررسی معضلات و مشکلات فعلی پرداخته و در نهایت راهکارها و بسترهای بهبود شرایط و اعمال اصلاحات، مشخص خواهند شد. ستاد توسعه علوم و فناوری‌ گیاهان دارویی و طب سنتی نیز به‌صورت جدی حمایتهای لازم برای عملیاتی‌شدن این راهکارها را اعمال خواهد کرد.

گفتنی است ششمین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده‌های طبیعی و طب سنتی، از دهم تا سیزدهم آبان‌ماه در محل مصلی امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.